b_150_100_16777215_00_images_eshop2.jpg

NEVESINJE: Mole se svi korisnici komunalnih usluga (fizička i pravna lica) da izmire dugovanja koje imaju prema Opštini Nevesinje po osnovu komunalne naknade, zauzimanja javne površine, zakupa poslovnog prostora, poreza na nepokretnost i po drugim osnovama za 2017. godinu kao i dugovanja iz ranijeg perioda.Korisnicima komunalnih usluga koji ne izmire svoje obaveze, iznos duga će biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i zakonske kamate, jer će Opština Nevesinje pokrenuti aktivnosti radi prinudne naplate svojih potraživanja kod nadležnog suda.Načelnik Odjeljenja
Slobodan Šiljegović, dipl. ing. građ